اسپرانتو در ایران

و چنین شد که آرشیو ۸ ساله ما نابود شد …

به خاطر اتفاق خیلی بدی که پیش آمده است خیلی ناراحت هستم . گویی همه چیز دست به دست هم دادند تا نتیجه یک کار ۸ ساله دود شود و هیچ اثری از آن در هیچ کجا نباشد. ای عجب ……

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

سخنرانى مرداد ماه

پنجشنبه ده مرداد از ساعت ١۶ در محل دفتر انجمن دوست عزیزمان اقاى امید روحانى در مورد مدیتاسیون صحبت خواهند نمود. از همه دوستان دعوت میشود در این سخنرانى شرکت نمایند

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: