و چنین شد که آرشیو ۸ ساله ما نابود شد …

به خاطر اتفاق خیلی بدی که پیش آمده است خیلی ناراحت هستم . گویی همه چیز دست به دست هم دادند تا نتیجه یک کار ۸ ساله دود شود و هیچ اثری از آن در هیچ کجا نباشد. ای عجب …

قضیه از این قرار است که وبلاگ اسپرانتو که از اسفند ۱۳۸۳ در اینجا نوشته‌ام از بین رفته است و به هیچ عنوان هم قابل بازیافت نیست و شوربختانه هیچ آرشیوی هم از آن نیست.ادامه را بخوانید

سخنرانى مرداد ماه

پنجشنبه ده مرداد از ساعت ١۶ در محل دفتر انجمن دوست عزیزمان اقاى امید روحانى در مورد مدیتاسیون صحبت خواهند نمود. از همه دوستان دعوت میشود در این سخنرانى شرکت نمایند… ادامه را بخوانید