ارتباطات

اسپرانتو یعنی …

برای بعضی‌ها اسپرانتو: – یک پلِ زبانی است – بخشی از رنگین‌کمان زبان‌هاست – بخشی از جنبش بین‌المللیِ آشتی و دوستی است – ابزاری برای ساختن جهانی بهتر است                      …