اسپرانتو در ایران

رستم محمدی

پنجاهمین گلگشت سبزاندیشان برگزار شد!

روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۰ ساعت پنجاهمین گلگشت اسپرانتویی سبزاندیشان استارت خورد. ساعت  ۷:۱۵ گروه ۴۱ نقره ما با شرکت‌کنندگانی از ۳ شهر تبریز، تهران و کرج به‌سوی رستم‌آباد رودبار از ترمینال آزادی تهران رهسپار شد. در گروه ۲۰ نفر اسپرانتودان…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: