نامه‌های پرنس رضا ارفع‌الدوله مبنی بر اشاعه و تدریس و تعلیم زبان مشترک بین‌المللی اسپرانتو در ایران

نامه‌های پرنس رضا ارفع‌الدوله و دکتر پرواط رئیس کنفرانس زبان از ژنو به رئیس مجلس شورای ملی [میرزا حسین خان پیرنیا (موتمن‌الملک)] مبنی بر اشاعه و تدریس و تعلیم زبان مشترک بین‌المللی (اسپرانتو) در ایران و تقاضای بذل‌توجه در این خصوص. نامه‌های مجلس به نخست‌وزیری و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه جهت رسیدگی. جوابیه نخست‌وزیر [میرزا احمدخان قوام‌السلطنه] به رئیس مجلس شورای ملی مبنی بر پیگیری و رسیدگی به موضوع.

عنوان سندی است که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده و در آن موجود است. برای محققان درباره زبان اسپرانتو در ایران این  مجموعه نامه، سند ارزشمندی هست.

یک مطلب جامع درباره پرنس میرزا رضاخان ارفع الدوله به نشانی زیر قابل مطالعه  و تعمق است:

http://azadamirkhizi.blogfa.com/post/1901