اسپرانتو در ایران

سازمان جوانان اسپرانتودان ایران

روز درخت‌کاری انجمن اسپرانتوی ایران در تهران

روز درخت‌کاری انجمن اسپرانتوی ایران در تهران

روز جمعه ۲۱ اسفندماه انجمن اسپرانتوی ایران (سبزاندیشان) و سازمان جوانان اسپرانتودان ایران در برنامه درخت‌کاری جبهه سبز ایران مشارکت نمودند. ۴۵ نفر از اسپرانتودانان و اعضای خانواده آنان در این اقدام زیست‌محیطی شرکت داشتند. +

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
Share