فرهنگ اسپرانتو

فرهنگ اسپرانتو ناظر بر همه‌ی شئونات فرهنگی برآمده از مشارکت اجتماعی قشرهای مختلف بشری است که به مدد به‌کارگیری زبان بین‌المللی اسپرانتو پدید آمده است. انتشار بیش از ۲۵۰۰۰ کتاب، صدها مجله، و صدها میلیون صفحه‌ی اینترنتی فعال به زبان اسپرانتو، برخورداری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ویژه، گروه‌های موسیقی رو به رشد، مجلات معتبری از قبیل موناتو (به اسپرانتو: Monato) و تولید فیلم‌هایی به زبان اسپرانتو، در کنار برخورداری از یک ادبیات اگرچه – در مقایسه با زبان‌های ملی چندهزارساله – نوپا، اما درخشان (ازجمله نامزدی دریافت جایزه ادبی نوبل برای ادبای اسپرانتیست، مانند ویلیام الد و بالدور راگنارسون) در بین گویشوران این زبان، فرهنگی ویژه و پایدار به وجود آورده است.ادامه را بخوانید