اسپرانتو در ایران

افغانستان

انجمن دوستی اسپرانتو افغانستان

انجمن دوستی اسپرانتو افغانستان در دانشگاه کابل تشکیل شد. نشانی اینترنتی این انجمن که اولین انجمن اسپرانتویی در افغانستان است از این قرار است: http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuto/aaadem/aaadem.htm +

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

ترجمه چند مطلب از مجله پیام سبزاندیشان به زبان ژاپنی

چند مطلب از شماره ۷ مجله پیام سبزاندیشان به زبان ژاپنی ترجمه شده است. این مطالب به بیشتر درباره مهاجران افغانی در ایران و وضعیت زنان در افغانستان است که از فارسی به اسپرانتو ترجمه شده‌اند و از زبان اسپرانتو…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: